Nájomné podmienky

Nájom je dohodnutý na dobu určitú a končí uplynutím doby, naktorú je dojednaný. V prípade záujmu o predĺženie doby nájmu je nájomca povinný oznámiť predĺženie doby nájmu minimálne 1 deň pred ukončením vyššie uvedenej doby nájmu písomne (mailom alebo osobne v požičovni). Pokiaľ predmet nájmu nebude vrátený v posledný deň dojednaného nájmu, zaplatí nájomca penále za nedodržanie zmluvy vo výške 200% dennej sadzby za každý deň omeškania.

Nájomca je povinný zaplatiť cenu nájmu podľa platobných podmienok určených prenajímateľom. V prípade nedodržania platobných podmienok bude prenajímateľ účtovať penále z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Nájomca sa zaväzuje oboznámiť sa s pokynmi pre obsluhu a prevádzku predmetu nájmu pred prvým použitím stroja, používať predmet nájmu obvyklým spôsobom pre práce na ktoré je určený, na vlastné náklady prevádzať bežnú údržbu a mazanie predmetu nájmu podľa doporučenia prenajímateľa, neprevádzať na stroji zmeny bez súhlasu prenajímateľa, umožniť pracovníkom prenajímateľa na ich požiadanie prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly prevádzkových podmienok, prípadne k prevedeniu servisnej prehliadky alebo opravy, chrániť predmet nájmu pred poškodením, stratou alebo odcudzením.

Nájomca sa zaväzuje v prípade straty alebo odcudzenia uhradiť nadobúdaciu cenu stroja v plnej výške bez DPH a ušlý zisk prenajímateľa, ktorý sa rovná výške ceny trojmesačného nájmu, uhradiť opravu PN ak došlo k poškodeniu PN iným spôsobom, než pri obvyklej prevádzke, nedať PN do prenájmu užívať tretím osobám. V prípade porušenia tejto povinnosti sa dojednáva zmluvná pokuta vo výške 25% z nadobúdacej ceny PN. Za PN zodpovedá osoba, ktorá stroj prevzala.

Nájomca sa zaväzuje vrátiť PN kompletný, vyčistený v posledný deň nájmu prenajímateľovi. Pokiaľ sa tak nestane, súhlasí s tým, že prenajímateľ na náklady nájomcu prevezme PN v mieste jeho užívania alebo uloženia.
V prípade poškodenia zapožičaného stroja, sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady spojené s opravou stroja a to náhradné diely podľa platného cennika u dodávateľa a prácu pri oprave. ( cena servisnej práce - 20€/hod.)

Prenajímateľ môže odstúpiť od nájmu a odobrať stroj v prípade, že nájomca napriek upoz orneniam nepoužíva PN predpísaným spôsobom a hrozí jeho poškodenie, alebo ak neplatí cenu nájmu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Tieto nájomné podmienky nahrádzajú Zmluvu o nájme. Stávajú sa obojstranne záväznými podpisom oboch zúčastnených strán.